thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật của khu chuyển tải và vùng đón trả hoa tiêu Hải Hà - Thái Bình cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT


TBH - 03 - 2021

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 435/2021/ĐN-HH ngày 07/6/2021 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của khu chuyển tải và vùng đón trả hoa tiêu Hải Hà - Thái Bình cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Khu chuyển tải Hải Hà cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT:

        Trong phạm vi khu chuyển tải được giới hạn bởi đường tròn bán kính R = 325m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O2

 20°27'42.0"

 106°43'37.8"

 20°27'38.4"

 106°43'44.5"

          độ sâu đạt 158 m (mười lăm mét tám).

        2. Vùng đón trả hoa tiêu:

        Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi đường tròn bán kính R = 325m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O4

 20°24'59.3"

 106°43'37.5"

 20°24'55.7"

 106°43'44.3"

        độ sâu đạt 183 m (mười tám mét ba).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V1N4N0009;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

Bản dấu đỏLiên kết website