thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình


QBH - 02 - 2024

Vùng biển              :  Quảng Bình

Tên luồng              :  Cửa Gianh

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình được đo đạc và hoàn thành ngày 17/5/2024;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 3, 4:

  Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 1.5m (một mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu 1.4m, tại khu vực biên phải luồng, cách phao số 1 khoảng 56m về phía hạ lưu, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 24m.

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 3, 4 đến thượng lưu phao số 9 khoảng 70m:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 7.2m (bảy mét hai).

Lưu ý:

- Trong phm vi lung hàng hi Ca Gianh tn ti chướng ngi vt là tàu đắm QNg 98087 TS, cách biên phi lung khong 15m và cách phao s 5 khong 150m v phía thượng lưu;

- Dải cn có độ sâu t 6.8m đến 7.1m, ti khu vc biên phi lung, cách phao số 9 khoảng 65m về phía thượng lưu, khu vc rng nht ln vào lung khong 15m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

    Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website