thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN


Kế toán trưởng      : Bà Bùi Thị Lan Anh

Phó trưởng phòng : Ông Nguyễn Tuấn Hải

Điện thoại                : 0225.3.550.714/3.550.788

I- CHỨC NĂNG:

Tham mưu và giúp Tổng giám đốc Công ty BĐATHH miền Bắc tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở Công ty theo cơ chế mới, đồng thời giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại Công ty.

II- NHIỆM VỤ:

1- Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và bộ máy kế toán thống kê phù hợp với tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty BĐATHH miền Bắc theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, không ngừng cải thiện tổ chức bộ máy và công tác kế toán, thống kê.

2- Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3- Tính toán trích nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách, nộp cấp trên (nếu có) và các quỹ xí nghiệp của Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả.

4- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời đúng chế độ kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các thủ tục và các tài liệu cần thiết cho việc xử lý các khoản mất mát, hao hụt, hư hỏng, các vụ tham ô và các trường hợp xâm phạm tài sản đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý.

5- Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán thống kê và quyết toán của Công ty theo chế độ quy định.

6- Tổ chức kiểm tra xét duỵệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới gửi lên. Tổ chức kiểm tra, kiểm toán kế toán của Công ty, của các đơn vị thành viên trực thuộc theo chế độ.

7- Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán Nhà nước và các quy định của cấp trên về thống kê, thông tin kinh tế cho các bộ phận cá nhân có liên quan trong Công ty và cho các đơn vị cấp dưới.

8- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và các số liệu kế toán thuộc bí mật Công ty, bí mật Nhà nước.

9- Lập và tham gia lập, thực hiện các kế hoạch sản xuất- kỹ thuật- tài chính- kế hoạch đầu tư XDCB, các dự toán chi phí sản xuất, phí lưu thông... các Định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty.

10- Tổ chức phân tích giá thành sản phẩm, phân tích hoạt động kinh tế trong Công ty nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong sản xuất và kinh doanh để có biện pháp khắc phục đảm bảo kết quả hoạt động và doanh lợi của Công ty ngày càng cao.

11- Thông qua công tác tài chính kế toán tham gia công tác nghiên cứu cải tiến tổ chức sản xuất, xây dựng phương án sản phẩm, cải tiến quản lý kinh tế của Công ty nhằm khai thác khả năng tiềm tàng, tiết kiệm và nâng cao không ngừng hiệu quả của đồng vốn. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh đảm bảo phát huy chế độ tự chủ tài chính và thực hiện bảo toàn vốn của Công ty.

12- Tổ chức thi hành, củng cố và hoàn thiện chế độ hạch toán kinh tế của Công ty theo yêu cầu đổi mới cơ chế. Thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán trong Công ty.

13- Thường xuyên đối chiếu, đôn đốc việc nộp phí BĐHH của các Cảng vụ thuộc vùng quản lý bảo đảm an toàn hàng hải của Công ty để đáp ứng vốn cho Công ty.

III- QUYỀN HẠN:

- Thống nhất chỉ đạo trực tiếp về nghiệp vụ kế toán của Công ty BĐATHH I kể cả tại đơn vị thành viên.

- Tham gia trong việc tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp, nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật các nhân viên kế toán, thủ quỹ và thủ kho trong đơn vị theo quy định của Luật Kế toán.

- Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ, kịp thời những tài liệu pháp quy và các tài liệu khác cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra kế toán.

- Có quyền ký duyệt các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt...

- Khi phát hiện những hoạt động của bất cứ cá nhân, tập thể nào trong đơn vị vi phạm những luật lệ và thể lệ đã được quy định thì tùy từng trường hợp Kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) có quyền báo cáo trực tiếp với Tổng giám đốc Công ty và trong những trường hợp nghiêm trọng thì báo cáo cho Uỷ ban Thanh tra hoặc Viện Kiểm sát nhân dân.

- Có quyền không chấp thuận; không lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu, không phù hợp với luật lệ của Nhà nước và chỉ thị của đơn vị cấp trên.

- Có quyền từ chối quyết định, hoặc yêu cầu cung cấp tài chính không nằm trong kế hoạch sản xuất đời sống của Công ty cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào (trừ việc vận động đóng góp từ thiện).

IV- MỐI QUAN HỆ:

- Với các Ban của Cục Hàng hải Việt Nam chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chế độ chính sách, nghiệp vụ tài chính kế toán, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, kiểm toán tài chính đối với Công ty.

- Với các Cảng vụ thuộc Cục Hàng hải Việt Nam có quan hệ nghiệp vụ trong việc lập kế hoạch và thu phí BĐHH hàng năm phục vụ cho công tác lập kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch sản xuất của Công ty.

- Với các cơ quan thuế, tài chính địa phương chịu sự kiểm tra kế toán, kiểm tra thu nộp ngân sách theo chế độ hiện hành. Thực hiện việc trích nộp các khoản thu ngân sách theo chế độ kịp thời, đúng kỳ hạn.

- Đối với các phòng, trạm và các đơn vị thành viên của Công ty phối hợp để giải quyết theo chức năng và nhiệm vụ của phòng.

 

 

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website