thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH


Quyền Trưởng phòng: Bà Nguyễn Hồng Lam

Phó trưởng phòng: Ông Trịnh Minh Hải    

Điện thoại              : 0225.3.550.429/3.827.747

I- CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về lĩnh vực kinh tế, kế hoạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

II- NHIỆM VỤ:

1- Hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ của  Tổng công ty được Nhà nước giao, xây dựng kế hoạch sản xuất công ích và kế hoạch sản xuất kinh doanh khác của  Tổng công ty

2- Cân đối kế hoạch để giao cho các đơn vị thành viên trong  Tổng công ty thực hiện đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị.

3- Điều phối sản xuất chung để có hiệu quả kinh tế nhất trong  Tổng công ty.

4- Theo dõi, đôn đốc và tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên thực hiện kế hoạch được giao đúng tiến độ, đạt hiệu quả kinh tế.

5- Thương thảo để ký kết hợp đồng kinh tế với các đơn vị (khi cần thiết) đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật; Lập hồ sơ thanh lý hợp đồng khi công việc hoàn thành.

6- Tổ chức nghiệm thu (theo phân cấp) công trình, sản phẩm đã hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng kịp thời.

7- Tổng hợp, hoàn thiện quyết toán công trình, sản phẩm (theo phân cấp) đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; Chủ trì và phối hợp với các phòng liên quan để xét duyệt quyết toán đúng tiến độ.

8- Làm các thủ tục để mua thiết bị phục vụ sản xuất và giao cho các đơn vị trong  Tổng công ty quản lý sử dụng.

9- Tham mưu cho Lãnh đạo điều chuyển và giao tài sản cho các đơn vị thành viên quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng đơn vị để phục vụ sản xuất đảm bảo có hiệu quả.

10- Theo dõi quản lý tài sản cố định theo quy định hiện hành.

11- Thực hiện Marketing phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

12- Lập thủ tục xin phép chuẩn bị đầu tư; Giải quyết các thủ tục pháp lý có liên quan tới sản xuất kinh doanh, đất đai, xây dựng... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của  Tổng công ty.

13- Tham mưu cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được Nhà nước giao.

14- Thực hiện công tác thi đua, tuyên truyền của  Tổng công ty.

 III- QUYỀN HẠN:

 - Thừa ủy quyền của Tổng giám đốc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch sản xuất ở các đơn vị thành viên và các phòng, trạm của Tổng công ty

 - Hướng dẫn về nghiệp vụ kinh tế kế hoạch đối với các đơn vị thành viên.

 IV- MỐI QUAN HỆ:

- Đối với các Ban của Cục Hàng hải Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

- Với các cơ quan hữu quan và địa phương để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Với các phòng, trạm và các đơn vị thành viên trực thuộc  Tổng công ty phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website