thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến số 4, 5 - cảng Hoàng Diệu


HPG-37-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

            

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 465/CV-CHD ngày 15/4/2024 của Công ty TNHH MTV cảng Hoàng Diệu;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến số 4, 5 cảng Hoàng Diệu như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Q

20°52'11.1"

106°41'23.2"

20°52'07.5"

106°41'30.0"

J1

20°52'11.9"

106°41'22.8"

20°52'08.4"

106°41'29.5"

I1

20°52'10.2"

106°41'17.5"

20°52'06.6"

106°41'24.2"

H1

20°52'08.4"

106°41'12.0"

20°52'04.8"

106°41'18.8"

S

20°52'07.5"

106°41'12.4"

20°52'03.9"

106°41'19.2"

R

20°52'09.3"

106°41'17.8"

20°52'05.7"

106°41'24.6"

  1. Các phương tiện thi công và thời gian hoạt động thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

HP - 3318

Tàu đặt cẩu

Đến ngày 11/5/2024

2

HP - 3614

Sà lan

3

HP - 4619

Tàu hút

        

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

  Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

Bản PDF

 

 Liên kết website