thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ LAO ĐỘNG


Trưởng phòng           : Ông Nguyễn Thanh Hải

Phó trưởng phòng   : Bà Nguyễn Thị Hương Giang
                                      : Ông Lưu Văn Lương

Điện thoại                   : 0225.3.854.862/3.552.218

I- CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Tổng giám đốc thực hiện các mặt công tác:

- Tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động đúng theo thể chế quy định hiện hành của Nhà nước.

II- NHIỆM VỤ:

1- Xây dựng phương án tổ chức sản xuất, bộ máy quản lý điều hành theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2- Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn các chức danh trong bộ máy quản lý sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó lập quy hoạch cán bộ, có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo theo tiêu chuẩn yêu cầu.

3- Tham mưu cho Tổng giám đốc về việc quản lý, sử dụng cán bộ như: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật...

4- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý để giải quyết các công việc liên quan đến việc thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị thành viên thuộc Công ty.

5- Xây dựng, trình duyệt và triển khai việc phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, lao động cho đơn vị thành viên.

6- Xây dựng, ban hành và quản lý việc thực hiện các nội quy, quy chế liên quan đến người lao động (tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng, điều phối, ốm đau, thai sản, nghỉ phép, thôi nghỉ việc, hưu, tuất...)

7- Xây dựng, trình duyệt và hướng dẫn thực hiện nội quy bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ và giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

8- Thực hiện công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, làm thủ tục trình duyệt cấp hộ chiếu cho CBCNV đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài.

9- Quản lý hồ sơ nhân sự. Thực hiện việc phân loại, kiểm tra, bổ sung, chấn chỉnh thường xuyên hồ sơ nhân sự.

10- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch lao động, tiền lương hàng năm của Công ty.

11- Xây dựng quy chế phân phối quỹ lương theo sản phẩm và những thu nhập khác không mang tính chất lương thuộc chế độ phụ cấp cho những ngành nghề đặc biệt theo theo quy định của Nhà nước và kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

12- Tham gia duyệt quyết toán công trình, sản phẩm theo nghiệp vụ chuyên môn về lao động tiền lương.

13- Thường trực xây dựng các định mức tổng hợp, định mức hao phí lao động... của Công ty.

14- Hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

15- Hướng dẫn đơn vị thành viên thực hiện định mức hao phí lao động, đơn giá tiền lương. Thường xuyên kiểm tra chất lượng mức. Kịp thời phát hiện và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn sản xuất để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế.

16- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch và thực hiện công tác BHLĐ, ATLĐ, VSCN, phòng chống cháy nổ theo đúng pháp lệnh của Nhà nước, phù hợp với đối tượng lao động và quy trình sản xuất của Công ty.

17- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác nâng lương, nâng bậc cho CBCNV hàng năm theo thể chế quy định hiện hành. Thường trực hội đồng nâng lương, nâng bậc.

18- Xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ; Tổ chức việc bổ túc kỹ thuật nâng cao trình độ nghề nghiệp cho CNV trực tiếp, tham quan, học tập, hội thảo ở nước ngoài (nếu có).

19- Xây dựng phân khai kế hoạch bảo hiểm xã hội, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

20- Lập hồ sơ, trình duyệt, cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội cho CBCNV thuộc Công ty theo đúng hướng dẫn, quy định của Nhà nước.

21- Thực hiện công tác thống kê thường xuyên và định kỳ về nhân sự và lao động tiền lương; báo cáo cấp trên các cơ quan quản lý hữu quan theo quy định hiện hành.

III- QUYỀN HẠN:

- Được quyền kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, thực hiện định mức hao phí lao động, đơn giá tiền lương, các chế độ chính sách đối với người lao động... ở các đơn vị trong Công ty.

- Xác nhận hồ sơ, lý lịch CBCNV theo sự phân cấp quản lý.

- Thừa lệnh Tổng giám đốc ký các văn bản: Sao y, giấy mời, giấy báo đối với người lao động thuộc phạm vi phân cấp.

- Có quyền tạm thời đình chỉ sản xuất khi thấy có nguy cơ mất an toàn lao động cho người sản xuất và thiết bị, đồng thời báo cáo ngay với lãnh đạo Công ty BĐATHH miền Bắc .

- Có quyền từ chối cung cấp thông tin hồ sơ nhân sự trái với quy định hiện hành.

IV- MỐI QUAN HỆ:

- Đối với các Ban của Cục Hàng hải Việt Nam để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, chế độ chính sách  của Công ty.

- Đối với các cơ quan hữu quan và địa phương để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

- Đối với Công đoàn Công ty về việc bảo vệ quyền lợi của người lao động theo Luật Lao động và Thỏa ước lao động.

- Đối với các phòng, trạm và các đơn vị thành viên của Công ty phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng và nhiệm vụ của phòng.

 

 

 

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website