thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-74-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng được hoàn thành ngày 25/6/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến vùng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 160m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -13,1m (âm mười ba mét mốt).

        Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,9m, nằm phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 7 khoảng 310m đến hạ lưu phao số 11 khoảng 230m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,9m, nằm phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 8 khoảng 340m đến hạ lưu phao số 20 khoảng 450m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,9m, nằm phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 11 khoảng 65m đến hạ lưu phao số 21 khoảng 480m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m;

           - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,9m, nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 21 khoảng 470m đến thượng lưu phao 23 khoảng 90m khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 330m đến 550m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,5m, nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 22 khoảng 420m đến hạ lưu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 25m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 330m đến 550m).

        2. Đoạn luồng từ thượng lưu vùng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng đến cặp phao số 29, 30

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,0m (âm bảy mét).

        3. Vùng quay tàu trước Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng

        Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 660m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°48'11.3"

106°54'31.8"

20°48'07.7"

106°54'38.6"

 

Độ sâu đạt: -12,9m (âm mười hai mét chín).

        Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,4m, tại biên phải của vùng quay tàu, đối diện với Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng, từ hạ lưu phao W khoảng 70m đến hạ lưu phao 25 khoảng 130m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 80m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,5m, tại khu vực thượng lưu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng, từ góc cầu phía thượng lưu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng về hạ lưu khoảng 390m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 85m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đồng thời lưu ý các khu vực có dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007;

Bản dấu đỏLiên kết website