thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2, 4, và 5 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ


HPG-59-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

       Căn cứ văn bản số 1213/CHP-KT ngày 15/5/2020 của Công ty Cổ phần cảng Hải Phòng về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2, 4, và 5 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2, 4, và 5 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng nước trước bến số 1

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

 I

20°51'46.8"

 106°43'29.6"

 20°51'43.2"

 106°43'36.4"

 K

 20°51'46.1"

 106°43'28.9"

 20°51'42.5"

 106°43'35.7"

 L

 20°51'49.7"

 106°43'26.3"

 20°51'46.1"

 106°43'33.1"

 M

 20°51'49.0"

 106°43'25.6"

 20°51'45.4"

 106°43'32.4"

         Độ sâu đạt: -8,0m (âm tám mét).

2. Vùng nước trước bến số 2

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

 G

20°51'43.9"

 106°43'32.9"

 20°51'40.3"

 106°43'39.7"

 H

 20°51'43.1"

 106°43'32.2"

 20°51'39.5"

 106°43'39.0"

 I

 20°51'46.8"

 106°43'29.6"

 20°51'43.2"

 106°43'36.4"

 K

 20°51'46.1"

 106°43'28.9"

 20°51'42.5"

 106°43'35.7"

         Độ sâu đạt: -8,0m (âm tám mét).

3. Vùng nước trước bến số 4

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

 C

 20°51'38.0"

 106°43'42.8"

 20°51'34.4"

 106°43'49.6"

 D

 20°51'37.2"

 106°43'42.3"

 20°51'33.6"

 106°43'49.1"

 E

 20°51'41.0"

 106°43'37.7"

 20°51'37.4"

 106°43'44.5"

 F

 20°51'40.2"

 106°43'37.2"

 20°51'36.6"

 106°43'43.9"

         Độ sâu đạt: -8,0m (âm tám mét).

4. Vùng nước trước bến số 5

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

 A

 20°51'34.2"

 106°43'47.4"

 20°51'30.6"

 106°43'54.2"

 B

 20°51'34.7"

 106°43'48.5"

 20°51'31.1"

 106°43'55.3"

 C

 20°51'38.0"

 106°43'42.8"

 20°51'34.4"

 106°43'49.6"

 D

 20°51'37.2"

 106°43'42.3"

 20°51'33.6"

 106°43'49.1"

         Độ sâu đạt: -8,0m (âm tám mét).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website