thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của khu nước, vùng nước trước cầu tàu nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines


 

QNH-05-2017

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

Căn cứ văn bản số 82/2017/CV-NVSRC ngày 16/02/2017 của Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng nước trước cầu cảng và vùng quay trở tàu nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines; Bình đồ độ sâu, rà quyét chướng ngại vật vùng nước trước bến và vùng quay trở tàu do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 16/02/2017; Các hồ sơ liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng đậu tàu và vùng quay tàu trước cầu cảng của Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines như sau:

1. Vùng đậu tàu trước cầu cảng

a. Vùng đậu tàu phía thượng lưu: Trong phạm vi vùng đậu tàu phía thượng lưu cầu tàu chiều dài 266m (dọc theo cầu cảng), rộng 111m (tính từ mép cầu trở ra), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°51'07.1"

 106°51'46.9"

 20°51'03.5"

 106°51'53.7"

B

 20°51'10.4"

 106°51'55.5"

 20°51'06.8"

 106°52'02.3"

C

 20°51'07.0"

 106°51'56.9"

 20°51'03.4"

 106°52'03.7"

D

 20°51'03.7"

 106°51'48.4"

 20°51'00.2"

 106°51'55.2"

Độ sâu đạt: -2,5m (âm hai mét rưỡi).

b. Vùng đậu tàu phía hạ lưu: Trong phạm vi vùng đậu tàu phía hạ lưu cầu tàu chiều dài 266m (dọc theo cầu cảng), rộng 107m (tính từ mép cầu trở ra), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

 20°51'03.1"

 106°51'48.7"

 20°50'59.5"

 106°51'55.5"

F

 20°51'06.3"

 106°51'57.2"

 20°51'02.8"

 106°52'04.0"

G

 20°51'03.1"

 106°51'58.6"

 20°50'59.5"

 106°52'05.4"

H

 20°50'59.9"

 106°51'50.1"

 20°50'56.3"

 106°51'56.9"

Độ sâu đạt: -2,5m (âm hai mét rưỡi).

2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B

 20°51'10.4"

 106°51'55.5"

 20°51'06.8"

 106°52'02.3"

QT2

 20°51'13.4"

 106°52'03.4"

 20°51'09.8"

 106°52'10.2"

QT3

 20°51'11.6"

 106°52'08.0"

 20°51'08.0"

 106°52'14.8"

QT4

 20°51'07.2"

 106°52'09.9"

 20°51'03.6"

 106°52'16.7"

QT5

 20°51'02.4"

 106°52'07.7"

 20°50'58.8"

 106°52'14.5"

QT6

 20°51'00.9"

 106°52'03.9"

 20°50'57.3"

 106°52'10.7"

QT7

 20°51'00.9"

 106°51'59.6"

 20°50'57.3"

 106°52'06.4"

Độ sâu đạ t: -2,5m (âm hai mét rưỡi). 

Bản dấu đỏLiên kết website