thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu cảng Greenport


HPG-99-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

 

Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 038/2020-NVGP ngày 03/8/2020 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1341/CVHHHP-PC ngày 31/7/2020 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu cảng Greenport như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét:

Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°51'52.4"

 106°43'21.6"

 20°51'48.8"

 106°43'28.4"

B

 20°51'52.7"

 106°43'22.8"

 20°51'49.1"

 106°43'29.6"

C

 20°52'01.0"

 106°43'13.3"

 20°51'57.4"

 106°43'20.1"

D

 20°51'59.6"

 106°43'13.3"

 20°51'56.0"

 106°43'20.1"

E

 20°51'55.2"

 106°43'26.3"

 20°51'51.6"

 106°43'33.0"

F

 20°51'57.3"

 106°43'26.6"

 20°51'53.7"

 106°43'33.3"

G

 20°52'00.9"

 106°43'22.3"

 20°51'57.3"

 106°43'29.1"

H

 20°52'02.5"

 106°43'21.3"

 20°51'58.9"

 106°43'28.0"

I

 20°52'04.0"

 106°43'19.5"

 20°52'00.4"

 106°43'26.3"

K

 20°52'04.0"

 106°43'15.7"

 20°52'00.5"

 106°43'22.5"

 

2. Phương tiện tham gia thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Dũng Khánh 06

HP 4350

Ponton cẩu

2

Minh Hải 08

HP 4412

Sà lan

3

Thiên Long 30

HP 4254

Sà lan

4

Chấn Nam 18

HP 5727

Tàu hút

 

         3. Thời gian thi công: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 31/8/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website