thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến 2, 3 cảng Hoàng Diệu


HPG-76-2018

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Sông Cấm

    Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 696/CHD ngày 22/5/2018 của Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 973/CVHHHP-PC ngày 20/5/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến 2, 3 cảng Hoàng Diệu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'11.1"

 106°41'23.2"

 20°52'07.5"

 106°41'30.0"

B

 20°52'11.7"

 106°41'22.0"

 20°52'08.1"

 106°41'28.7"

C

 20°52'17.5"

 106°41'31.7"

 20°52'13.9"

 106°41'38.5"

D

 20°52'16.3"

 106°41'31.7"

 20°52'12.8"

 106°41'38.5"

 

       - Phạm vi hố chứa tạm được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

PĐ1

20°53'12.5"

106 37'08.1"

20°53'08.9"

106°37'14.9"

PĐ2

20°53'09.4"

106 37'08.9"

20°53'05.8"

106°37'15.7"

Đ3

20°53'09.8"

106 37'10.6"

20°53'06.2"

106°37'17.4"

Đ4

20°53'12.9"

106 37'09.7"

20°53'09.3"

106°37'16.5"

 

       - Thời gian thi công: Từ ngày 24/5/2018 đến hết ngày 20/6/2018.

       - Các phương tiện thi công:

TT

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

HP 2205

Pontoon

 

2

HP 2483

3

HP 0937

 

Sà lan xả đáy

4

HP 2458

5

HP 2384

6

HP 3614

7

HN 1518

Tàu hút xén thổi

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website