thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-30-2019

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

            Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được đo đạc và hoàn thành ngày 16/12/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

1. Luồng tàu:

a. Đoạn từ phao số 0 đến vùng quay tàu bến số 2:

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,3m (âm chín mét ba).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,3m, nằm về phía biên phải luồng có chiều dài khoảng 510m từ thượng lưu phao số 1 khoảng 820m đến hạ lưu phao số 3 khoảng 255m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m;

          - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,0m, nằm về phía biên trái luồng có chiều dài khoảng 300m từ thượng lưu phao số 2 khoảng 1235m đến hạ lưu phao số 4 khoảng 110m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m;

 b. Đoạn từ vùng quay tàu bến số 1 đến giữa bến số 4:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt:  -10,6m (âm mười mét sáu).

2. Vùng quay tàu:

a. Vùng quay tàu trước bến số 2:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m,  tâm có tọa độ:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°18'24.7"

 105°49'02.6"

 19°18'21.1"

 105°49'09.4"

 

        Độ sâu đạt: -10,3m (âm mười mét ba).

b. Vùng quay tàu trước bến số 1:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 1 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT10

19°18'29.2"

105°48'58.2"

19°18'25.6"

105°49'04.9"

BT11

19°18'36.1"

105°48'55.4"

19°18'32.6"

105°49'02.1"

C

19°18'38.0"

105°49'00.5"

19°18'34.4"

105°49'07.2"

B

19°18'31.0"

105°49'03.3"

19°18'27.5"

105°49'10.0"

 

            Độ sâu đạt: -7,7m (âm bảy mét bảy).

c. Vùng quay tàu trước bến số 3, 4,5:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn được giới hạn bởi đường tròn bán kính 167,5m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'51.9"

105°48'50.0"

19°18'48.3"

105°48'56.7"

 

        Độ sâu đạt: -10,2m (âm mười mét hai).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,3m, dài khoảng 40m, tại khu vực biên của vùng quay tàu gần phao N14, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay khoảng 5m.  

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,8m, cách thượng lưu bến số 4 về phía hạ lưu khoảng 35m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải vào cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012, VN40013, V14N0013;Liên kết website