thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-23-2019

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

            Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13/9/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Độ sâu luồng tàu

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải:

          - Đoạn từ phao số 0 đến vùng quay tàu bến 2, độ sâu đạt: -9,3m (âm chín mét ba).

          Lưu ý:

- Dải cạn nằm về phía biên phải luồng có chiều dài khoảng 500m từ thượng lưu phao số 1 khoảng 770m đến hạ lưu phao số 3 khoảng 115m, có độ sâu hạn chế từ -7,3m đến -9,2m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 12m;

          - Dải cạn nằm về phía biên phải luồng có chiều dài khoảng 200m từ thượng lưu phao số 2 khoảng 1250m đến hạ lưu phao số 4 khoảng 230m, có độ sâu nhỏ nhất -9,1m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 6m;

          - Đoạn từ vùng quay tàu bến số 1 đến hết bến số 4, độ sâu đạt:  -10,7m (âm mười mét bảy).

2. Độ sâu vùng quay tàu

a. Vùng quay tàu bến số 2:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°18'24.7"

 105°49'02.6"

 19°18'21.1"

 105°49'09.4"

 

        Độ sâu đạt: -10,3m (âm mười mét ba).

b. Vùng quay tàu bến số 1:

        Trong phạm vi vùng quay tàu bến số 1 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT10

19°18'29.2"

105°48'58.2"

19°18'25.6"

105°49'04.9"

BT11

19°18'36.1"

105°48'55.4"

19°18'32.6"

105°49'02.1"

C

19°18'38.0"

105°49'00.5"

19°18'34.4"

105°49'07.2"

B

19°18'31.0"

105°49'03.3"

19°18'27.5"

105°49'10.0"

 

            Độ sâu đạt: -7,7m (âm bảy mét bảy).

c. Vùng quay tàu trước cầu số 3, 4,5:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước cầu số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn được giới hạn bởi đường tròn bán kính 167,5m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'51.9"

105°48'50.0"

19°18'48.3"

105°48'56.7"

 

        Độ sâu đạt: -10,2m (âm mười mét hai).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,3m, cách phao N14 về phía Bắc khoảng 20m, khu vực rộng nhất lấn vào vũng quay khoảng 3m.  

- Dải cạn từ hạ lưu cầu số 4 về phía thượng lưu có chiều dài khoảng 90m, có độ sâu nhỏ nhất -9,9m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 15m.

Bản dấu đỏLiên kết website