thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-01-2021

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị được hoàn thành ngày 22/01/2021;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,1m (âm ba mét mốt).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -2,8m, nằm phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao số 2 khoảng 316m đến hạ lưu phao số 2 khoảng 365m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

2. Vùng quay tàu                   

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 125m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'16,6"

107°11'15,8"

16°54'12,9"

107°11'22,4"

 

Độ sâu đạt: - 5,0m (âm năm mét).

Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,0m, nằm dọc theo tuyến mép bến Bến số 1 đến hạ lưu Bến số 2 cảng Cửa Việt, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 12m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt – Quảng Trị đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN50018, V14N0018;

Bản dấu đỏLiên kết website