thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước, vùng quay tàu Cầu cảng số 1 Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long


QNH-08-2024

 

Vùng biển

Luồng

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 08/2024/CV-HLP ngày 10/4/2024 của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long - Chi nhánh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước, vùng quay tàu Cầu cảng số 1 - Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Vùng nước phía trước cầu

Trong phạm vi vùng nước phía trước cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°57'02.1"

 107°03'39.8"

 20°56'58.5"

 107°03'46.6"

B

 20°57'03.1"

 107°03'45.4"

 20°56'59.5"

 107°03'52.2"

D1

 20°56'47.8"

 107°03'48.7"

 20°56'44.2"

 107°03'55.4"

D

 20°56'46.8"

 107°03'43.1"

 20°56'43.2"

 107°03'49.8"

Độ sâu đạt: 11.4m (mười một mét tư).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 11.1m đến 11.3m, tại khu vực góc điểm D, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 25m.

2. Vùng nước phía sau cầu

Trong phạm vi vùng nước phía sau cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

 20°56'46.6"

 107°03'42.0"

 20°56'43.0"

 107°03'48.8"

F

 20°57'01.9"

 107°03'38.8"

 20°56'58.3"

 107°03'45.5"

F1

 20°57'01.3"

 107°03'35.4"

 20°56'57.7"

 107°03'42.1"

E1

 20°56'45.9"

 107°03'38.6"

 20°56'42.3"

 107°03'45.4"

Độ sâu đạt: 9.7m (chín mét bảy).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 9.4m đến 9.6m, nằm dọc theo biên E1F1 của vùng nước. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 20m.

3. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 240m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°56'37.1"

 107°03'45.7"

 20°56'33.5"

 107°03'52.5"

Độ sâu đạt: 8.7m (tám mét bảy).                                              

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 8.2m đến 8.6m, tại vị trí biên phía Tây Tây Nam của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 40m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50004, V14N0004;

- Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

Bản PDF

 Liên kết website