thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh – Quảng Bình


QBH - 02 - 2020

       Vùng biển                :  Quảng Bình

       Tên luồng                :  Cửa Gianh

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình được hoàn thành ngày 02/3/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  - Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 3, 4 (dài khoảng 2,2km): Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,9m (âm một mét chín).

  - Đoạn luồng từ cặp phao số 3, 4 đến phao số 9 (dài khoảng 2,6km): Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,8m (âm sáu mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

         Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;

Bản dấu đỏLiên kết website