thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước Cầu cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC


NAN-07-2024

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu DKC

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 60/TMĐ-CN ngày 13/4/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước Cầu cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng từ phao XD0 đến vùng quay tàu Cầu cảng 49.000DWT - Lung hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu DKC

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 8.0m (tám mét không).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu 7.9m, nằm về phía biên trái luồng, từ hạ lưu phao XD4 khoảng 60m đến vùng quay tàu Cầu cảng 49.000DWT, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 25m.

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 175m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°50'15.8"

 105°43'58.9"

 18°50'12.2"

 105°44'05.6"

 

Độ sâu đạt: 7.7m (bảy mét bảy).

3. Vùng nước trước Cầu cảng 49.000DWT

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên

điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

18°50'14.5"

105°43'45.5"

18°50'10.9"

105°43'52.2"

A2

18°50'19.6"

105°43'53.8"

18°50'16.0"

105°44'00.5"

A3

18°50'17.2"

105°43'55.4"

18°50'13.6"

105°44'02.1"

A4

18°50'12.0"

105°43'47.2"

18°50'08.5"

105°43'53.9"

 

  Độ sâu đạt: 7.5m (bảy mét rưỡi).

HƯỚNG DN HÀNG HI

  Các phương tiện thuỷ hoạt động trên đoạn luồng từ phao XD0 đến vùng quay tàu Cầu cảng 49.000DWT - Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng xăng dầu DKC đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nêu trên./.

       Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;                     

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

 

Bản PDFLiên kết website