thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG THANH TRA BẢO VỆ QUÂN SỰ


Trưởng phòng          : Ông Phạm Văn Doan 

Phó trưởng phòng    : 

Điện thoại                 : 0225.3.836.648

I- CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Tổng giám đốc thực hiện công tác Thanh tra- Bảo vệ- Quân sự của Công ty BĐATHH  miền Bắc.

II- NHIỆM VỤ:

A- Thanh tra:

1- Nghiên cứu xây dựng các kế hoạch, biện pháp và tuyên truyền hướng dẫn các quy định pháp lệnh thanh tra hiện hành.

2- Kiểm tra việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật theo thẩm quyền. Thanh tra các vụ việc theo đơn thư khiếu nại, tố cáo của mọi công dân (nếu có) theo quy định và nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc giao.

3- Lập các báo cáo về công tác thanh tra theo nội dung nghiệp vụ và yêu cầu của Tổng giám đốc.

4- Lưu trữ, bảo quản giữ gìn các hồ sơ tài liệu về công tác thanh tra theo quy định.

B- Bảo vệ:

1- Xây dựng phương án về an ninh trật tự, nội quy bảo vệ cơ quan, bảo vệ tài sản của Công ty. Hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ đối với các đơn vị trực thuộc Công ty.

2- Tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, biện pháp bảo vệ; phối hợp với các tổ chức đoàn thể phổ biến, tuyên truyền, giáo dục CNVC thực hiện pháp luật, nội quy, quy định. Tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng Công ty, đơn vị an ninh trật tự và an toàn.

3- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống cháy nổ; hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị trong Công ty thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ. Có trách nhiệm quản lý, trang bị, huấn luyện, tổ chức chỉ huy việc chữa cháy khi xẩy ra trong phạm vi Công ty.

4- Định kỳ phối hợp với cơ quan chuyên môn về quản lý phòng cháy chữa cháy để tổ chức kiểm tra. Tham mưu với Tổng giám đốc các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn mọi mặt trong công tác phòng chống cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty.

5- Trực tiếp quản lý, tổ chức, sắp xếp lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản trong toàn Công ty.

6- Quản lý, theo dõi các biến động về nhân khẩu, hộ khẩu tập thể; các trang thiết bị công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ theo quy định của pháp luật.

7- Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị trong Công ty để giải quyết, xử lý các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

8- Chủ động phối hợp với chính quyền và công an địa phương, các xí nghiệp đơn vị lân cận ngoài Công ty để xây dựng cụm an toàn về an ninh, trật tự.

9- Bảo vệ các thông tin bí mật trong hoạt động của Công ty, bảo vệ các bí mật về quốc gia theo quy định của pháp lệnh, lưu trữ các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ theo thẩm quyền.

10- Soạn thảo các văn bản, chỉ thị có liên quan về công tác thanh tra, bảo vệ quân sự theo định kỳ, đột xuất để phục vụ cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo trong quản lý của Công ty.

C- Quân sự:

1- Quản lý, bảo quản, cấp phát vũ khí trang bị đối với các đơn vị theo luật định. Quản lý huấn luyện quân dự bị động viên, đăng ký phương tiện kỹ thuật tại Công ty theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương để tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác quân sự.

2- Đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm với cơ quan chuyên môn. Xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ của Công ty, tham gia những chương trình huấn luyện với cơ quan quân sự địa phương theo quy định của pháp lệnh.

3- Tuyên truyên, hướng dẫn lực lượng tự vệ trong toàn Công ty thực hiện và chấp hành nghiêm túc pháp lệnh về dân quân tự vệ.

III- QUYỀN HẠN:

- Được xem xét các tài liệu có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra ở tất cả các đơn vị thuộc Công ty, khi được Tổng giám đốc đồng ý.

- Chủ trì việc xác minh những vụ, việc có liên quan đến công tác thanh tra bảo vệ quân sự trong toàn Công ty khi được Tổng giám đốc giao.

- Trong tình huống cấp bách đe dọa mất an toàn đến con người, tài sản của Công ty được thi hành ngay những biện pháp nghiệp vụ cần thiết theo quy định để bảo vệ, ngăn chặn kịp thời những thiệt hại có thể xảy ra. Đồng thời báo cáo ngay cho Tổng giám đốc biết quyết định của mình.

- Được tham gia ý kiến với Tổng giám đốc về một số công việc trong công tác cán bộ của cơ quan có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự.

- Bắt giữ, lập biên bản người phạm tội quả tang xâm phạm an ninh, tài sản trật tự trong Công ty đồng thời báo ngay với Tổng giám đốc và cơ quan công an gần nhất để xử lý.

- Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào cơ quan, quản lý cầu bến theo nội quy và pháp luật hiện hành.

- Thừa lệnh Tổng giám đốc ký sao các công văn, tài liệu về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra bảo vệ quân sự gửi các đơn vị, phòng ban thuộc Công ty để triển khai thực hiện.

IV- MỐI QUAN HỆ:

- Với thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam để thực hiện các yêu cầu và chịu sự chỉ đạo về công tác nghiệp vụ thanh tra.

- Đối với các cơ quan hữu quan địa phương để thực hiện và giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với các phòng, trạm và các đơn vị trực thuộc Công ty phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

 

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website