thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ


Trưởng phòng         : Ông Lê Minh Bằng

Phó Trưởng phòng  : Ông Trần Vĩ Minh

Điện thoại                :  0225.568.659

I- CHỨC NĂNG:

 Phòng Hợp tác quốc tế là phòng tham mưu giúp Tổng giám đốc về các lĩnh vực:

 - Quản lý và thực hiện công tác hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải.

 -  Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức xây dựng, phát triển, vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong Công ty.

 II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Hợp tác quốc tế:

1.1. Thường trực để quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế về bảo đảm an toàn hàng hải và người nước ngoài có liên quan.

1.2. Xây dựng trình Tổng giám đốc các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hợp tác quốc tế về bảo đảm an toàn hàng hải của Công ty theo phân công của Tổng giám đốc; tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, tham mưu cho Tổng giám đốc  trình với Cơ quan quản lý cấp trên về việc đàm phán, ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực về bảo đảm an toàn hàng hải; tổ chức hoặc tham gia đoàn đàm phán, ký kết, hoặc thực hiện các thủ tục gia nhập các điều ước quốc tế và các thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực về bảo đảm an toàn hàng hải; 

1.4. Thu thập thông tin, nghiên cứu tình hình kinh tế và chính sách đối ngoại của các tổ chức về bảo đảm an toàn hàng hải như: Hiệp hội Báo hiệu hàng hải và hải đăng quốc tế (IALA), Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO), Ủy ban Thủy đạc Đông Á (EAHC), Cơ quan Thủy đạc Anh (UKHO)… để tham mưu kịp thời và hiệu quả cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực Bảo đảm an toàn hàng hải.

1.5. Phối hợp tham mưu cho Tổng giám đốc lập kế hoạch nhập khẩu các trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải; thực hiện đàm phán ký kết các hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu các trang thiết bị phục vụ cho ngành bảo đảm an toàn hàng hải; là đầu mối chủ trì thực hiện các dự án nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật; tham gia thực hiện các dự án đầu tư hợp tác với nước ngoài.

1.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến các dự án đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài trong lĩnh vực Bảo đảm an toàn hàng hải.

1.7. Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Tổng giám đốc việc: Cử cán bộ tham gia các tổ chức quốc tế, chương trình hợp tác quốc tế, các đoàn đi công tác nước ngoài tham dự hội nghị, hội thảo, đàm phán ký kết và các chương trình hợp tác về bảo đảm an toàn hàng hải (đoàn ra); Tổ chức các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo quốc tế về bảo đảm an toàn hàng hải; Tổ chức mời, tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế (đoàn vào) đến làm việc với Công ty.

1.8. Theo dõi tổng hợp trình Tổng giám đốc về nội dung, chương trình và kết quả làm việc của đoàn ra, đoàn vào và các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo quốc tế theo quy định, giúp Tổng giám đốc chuẩn bị báo cáo Cơ quan quản lý cấp trên việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Công ty theo quy định của pháp luật; Tìm nguồn tài trợ, học bổng nhằm nghiên cứu hợp tác, xây dựng các dự án đào tạo quốc tế.

1.9. Chủ động tìm kiếm và giữ mối quan hệ với các đối tác nước ngoài, thu nhập, tập hợp các thông tin về bảo đảm an toàn hàng hải; phát hiện các tổ chức, đơn vị, cá nhân có khả năng, có uy tín trong lĩnh vực hàng hải, có thiện chí hợp tác và giúp đỡ công ty phát triển ngành;

1.10. Thực hiện các thủ tục về hộ chiếu, visa đoàn ra cho Lãnh đạo Công ty; hướng dẫn các tổ chức giúp việc của Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ chiếu, visa cho đoàn vào, đoàn ra.

1.11. Phối hợp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các khuyến cáo, quy định, điều ước quốc tế, thông tin kinh tế - kỹ thuật đối ngoại trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải và kiểm tra việc thực hiện.

1.12. Dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại các tài liệu có liên quan đến ngành nghề của công ty. Đảm nhận phiên dịch cho Lãnh đạo Công ty khi tiếp khách và làm việc với đối tác nước ngoài.

1.13. Quản lý đội ngũ công chức của Phòng theo quy định của pháp luật.

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.  

2. Công nghệ thông tin:

2.1. Tham mưu cho Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu quản lý, hoạt động và mô hình doanh nghiệp, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Tổng giám đốc phê duyệt.

2.2. Quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về báo hiệu hàng hải trực tuyến, quản lý hệ thống nhận dạng tự động AIS, VTS, và các hệ thống công nghệ thông tin khác.

2.3. Quản trị mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN)

2.4. Tham gia, phối hợp với các phòng trạm và các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty để xây dựng các phần mềm quản lý dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý của Công ty, đơn vị (Công tác Tổ chức, nhân sự, tiền lương, kế hoạch, tài chính, kỹ thuật…).

2.5. Thực hiện việc nâng cấp, bảo trì, khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống thông tin, đảm bảo sự hoạt động liên tục, thông suốt. Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật hệ thống tin học, các cơ sở dữ liệu điện tử của công ty.

2.6. Chủ trì xây dựng, quản trị và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tổng giám đốc.

2.7. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Tổng giám đốc. Tổ chức các hội nghị, hội thảo và các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn công ty. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ công nghệ thông tin cho các bộ viên chức của công ty và các đơn vị trực thuộc.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

III- MỐI QUAN HỆ:

- Đối với các phòng ban tham mưu và các đơn vị thành viên của Công ty, phối hợp để giải quyết công việc theo chức năng và nhiệm vụ của phòng.

- Đối với Công đoàn Công ty về việc bảo vệ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động.

- Đối với các cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết các vấn đề trong chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Đối với các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và địa phương để thực hiện các thủ tục về xuất nhập cảnh theo quy định.

 

 

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website