thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Đơn vị thành viên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC


Địa chỉ                      : Số 1 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong , Hải Phòng

Giám đốc                 : Ông Đàm Quang Dũng

Phó Giám đốc          : Ông Dương Đức Cường

Phó Giám đốc           : Ông Lương Hồng Hải

Điện thoại                 : 0225.3.804459

Fax

I - HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Ban Quản lý dự án là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương trong phạm vi hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân hoạt động theo sự ủy quyền và phân cấp của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại Ngân hàng.

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với Hiến pháp và pháp luật.

II - NHIỆM VỤ:

1. Thực hiện chức năng quản lý dự án đối với các dự án đầu tư do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc làm chủ đầu tư (gọi tắt là chủ đầu tư) khi được chủ đầu tư giao nhiệm vụ và ủy quyền. Nhiệm vụ và quyền hạn khi thực hiện quản lý dự án gồm:

a) Thực hiện các thủ tục về chuẩn bị đầu tư;

b) Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định;

c) Chuẩn bị kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu các dự án và trình Chủ đầu tư phê duyệt. Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định;

d) Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyền của chủ đầu tư;

đ) Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công. Trường hợp cần thuê Tư vấn giám sát thì Ban Quản lý dự án lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát và trình Chủ đầu tư phê duyệt. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện dự án;

e) Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

g) Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí đầu tư, an toàn và vệ sinh môi trường của dự án;

h) Nghiệm thu, bàn giao;

i) Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Tùy theo đặc điểm và quy mô cụ thể của từng dự án, Chủ đầu tư ủy quyền bằng văn bản cho Ban quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nhiệm vụ quyền hạn nêu trên.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành, giám sát thi công công tác nạo vét duy tu các luồng hàng hải do Tổng công ty quản lý.2.

 3. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị trong Tổng công ty để tham mưu cho Tổng giám đốc lập, trình duyệt và quản lý thực hiện các dự án đầu tư, đề án phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.3. .

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty giao

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website