thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2 Cảng Hưng Phú


THA-14-2017

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Lệ Môn

         Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải của Công ty cổ phần bến Thủy nội địa Hưng Phú; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 1, 2, kết quả rà quét mặt đáy cảng Hưng Phú do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 19/6/2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

         Độ sâu vùng nước trước bến số 1, 2 cảng Hưng Phú được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ” như sau:

         - Bến số 1:

         Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

19°47'30.1"

105°49'23.5"

19°47'26.5"

105°49'30.2"

B

19°47'31.6"

105°49'21.1"

19°47'28.0"

105°49'27.9"

C

19°47'33.4"

105°49'22.4"

19°47'29.8"

105°49'29.2"

D

19°47'31.9"

105°49'24.8"

19°47'28.3"

105°49'31.5"

         Độ sâu đạt: -3,0m (âm ba mét).

         - Bến số 2:

         Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

D

19°47'31.9"

105°49'24.8"

19°47'28.3"

105°49'31.5"

E

19°47'30.1"

105°49'27.6"

19°47'26.5"

105°49'34.3"

F

19°47'28.2"

105°49'26.2"

19°47'24.6"

105°49'33.0"

G

19°47'30.0"

105°49'23.4"

19°47'26.4"

105°49'30.2"

                    Độ sâu đạt: -3,1m (âm ba mét mốt).Liên kết website