thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 3 cảng Cửa Việt


QTI - 03 - 2017

Vùng biển                  : Quảng Trị

Tên luồng                  : Cửa Việt

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 27/CV-CHT ngày 12/5/2017 của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng nước trước bến số 3 do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 12/5/2017.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu vùng nước trước bến số 3 cảng Cửa Việt được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          1.Vùng nước đậu tàu:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

16°54'18.1"

107°11'10.5"

16°54'14.4"

107°11'17.2"

KN2

16°54'15.9"

107°11'07.2"

16°54'12.2"

107°11'13.8"

KN3

16°54'14.5"

107°11'08.1"

16°54'10.9"

107°11'14.8"

KN4

16°54'16.7"

107°11'11.5"

16°54'13.1"

107°11'18.1"

 

          Độ sâu đạt: -6,0m (âm sáu mét).

          2.Vùng nước trước bến đến vùng quay tàu:

          Trong phạm vi vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN3

16°54'14.5"

107°11'08.1"

16°54'10.9"

107°11'14.8"

KN5

16°54'16.8"

107°11'11.5"

16°54'13.1"

107°11'18.2"

KN6

16°54'12.8"

107°11'14.3"

16°54'09.1"

107°11'20.9"

KN7

16°54'12.7"

107°11'14.3"

16°54'09.0"

107°11'21.0"

KN8

16°54'13.6"

107°11'08.8"

16°54'09.9"

107°11'15.4"

 

          Độ sâu đạt: -5,8m (âm năm mét tám).

Bản dấu đỏLiên kết website