thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật luồng vào cầu cảng Nhà máy xi măng Hạ Long


QNH-10-2017

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Luồng vào cầu cảng Nhà máy Xi măng Hạ Long

Căn cứ văn bản số 405/XMHL-KHCL ngày 04/5/2017 của Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải luồng, cảng nhà máy xi măng Hạ Long; Bình đồ độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 21/4/2017 và các hồ sơ liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: thông số kỹ thuật luồng vào cầu cảng Nhà máy xi măng Hạ Long (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -5,5m (âm năm mét rưỡi).

2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BP6

20°59'01.4"

107°04'13.6"

20°58'57.8"

107°04'20.4"

BP7

20°59'00.0"

107°04'21.7"

20°58'56.4"

107°04'28.5"

BP8

20°59'01.7"

107°04'24.3"

20°58'58.1"

107°04'31.1"

BP9

20°59'05.4"

107°04'25.0"

20°59'01.8"

107°04'31.8"

C

20°59'09.0"

107°04'22.4"

20°59'05.4"

107°04'29.2"

D

20°59'04.2"

107°04'15.1"

20°59'00.6"

107°04'21.9"

A

20°59'05.7"

107°04'13.9"

20°59'02.1"

107°04'20.7"

BT4

20°59'03.7"

107°04'12.4"

20°59'00.1"

107°04'19.2"

độ sâu đạt: -5,2m (âm năm mét hai).

3. Vùng đậu tàu

Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến thiết kế được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°59'05.7"

107°04'13.9"

20°59'02.1"

107°04'20.7"

B

20°59'10.5"

107°04'21.3"

20°59'06.9"

107°04'28.0"

C

20°59'08.9"

107°04'22.4"

20°59'05.3"

107°04'29.2"

D

20°59'04.2"

107°04'15.1"

20°59'00.6"

107°04'21.9"

độ sâu đạt: -7,5m (âm bảy mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên tuyến luồng vào cảng Nhà máy xi măng Hạ Long đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./. 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website