thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải vào bến cảng chuyên dùng cảng xăng dầu Cái Lân


QNH - 24 - 2017

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Luồng chuyên dùng vào Cảng xăng dầu Cái Lân

Căn cứ văn bản số 362/ĐN-PVOILCAILAN ngày 27/11/2017 của Công ty cổ phần Xăng dầu dầu khí Cái Lân về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước bến cảng xăng dầu Cái Lân; Bình đồ độ sâu luồng vào bến cảng, vùng quay tàu và vùng đậu tàu cảng Xăng dầu Cái Lân do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 28/11/2017 và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu cảng Xăng dầu Cái Lân (đô sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu (Tính từ khu vực tiếp giáp luồng quốc gia Hòn Gai – Cái Lân đến cảng Xăng dầu Cái Lân):

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -3,0m (âm ba mét).

          Lưu ý: Khu vực có độ sâu hạn chế từ -2,6m đến -2,9m nằm về phía thượng lưu phao báo hiệu PM1, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 100m tâm có tọa độ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°59'29.8"

107°01'36.8"

20°59'26.2"

107°01'43.6"

 

Độ sâu đạt: - 4,1m (âm bốn mét mốt).

 

3. Vùng đậu tàu

Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°59'26.0"

107°01'33.4"

20°59'22.4"

107°01'40.2"

B

20°59'27.0"

107°01'33.4"

20°59'23.4"

107°01'40.1"

C

20°59'27.1"

107°01'42.1"

20°59'23.5"

107°01'48.9"

D

20°59'26.1"

107°01'40.3"

20°59'22.5"

107°01'47.1"

 

Độ sâu đạt: - 6,6m (âm sáu mét sáu).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏLiên kết website