thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu bến cảng tổng hợp Thắng Lợi - Quảng Bình


QBH - 06 - 2018

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Bình

: Cửa Gianh

Căn cứ văn bản số 24/TL ngày 29/5/2018 của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thắng Lợi về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu bến cảng tổng hợp Thắng Lợi - Quảng Bình; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu bến cảng tổng hợp Thắng Lợi - Quảng Bình (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ”) như sau:

  1.           Luồng tàu

Trong phạm vi luồng tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 17°42'21.9"

 106°28'01.8"

 17°42'18.3"

 106°28'08.4"

H

 17°42'26.3"

 106°28'10.7"

 17°42'22.6"

 106°28'17.4"

G

 17°42'25.4"

 106°28'13.5"

 17°42'21.8"

 106°28'20.1"

F

 17°42'23.3"

 106°28'09.2"

 17°42'19.7"

 106°28'15.8"

E

 17°42'22.0"

 106°28'07.5"

 17°42'18.4"

 106°28'14.1"

D

 17°42'19.6"

 106°28'06.4"

 17°42'16.0"

 106°28'13.0"

            Độ sâu đạt: -6,8m (âm sáu mét tám).

  1. Vùng quay tàu

      Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 75m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O

 17°42'20.2"

 106°28'03.9"

 17°42'16.6"

 106°28'10.6"

            Độ sâu đạt: -5,3m (âm năm mét ba).

  1. Vùng đậu tàu

      Trong phạm vi vùng đậu tầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

B

 17°42'17.8"

 106°28'00.6"

 17°42'14.2"

 106°28'07.2"

C

 17°42'16.8"

 106°28'05.4"

 17°42'13.1"

 106°28'12.0"

I

 17°42'18.1"

 106°28'05.9"

 17°42'14.5"

 106°28'12.5"

J

 17°42'19.3"

 106°28'01.0"

 17°42'15.6"

 106°28'07.6"

            Độ sâu đạt: -5,5m (âm năm mét năm).

            Ghi chú: Các hải đồ bị ảnh hưởng: VN50023, VN4S0023;

Bản dấu đỏLiên kết website