thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu, vùng đậu tàu và vùng đón trả hoa tiêu vào bến 49.000DWT cảng xăng dầu DKC


NAN-02-2019

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Luồng vào bến 49.000DWT cảng xăng dầu DKC

Căn cứ văn bản số 08/2019/TMĐ ngày 08/1/2019 của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu, vùng đậu tàu và vùng đón trả hoa tiêu vào bến 49.000DWT cảng xăng dầu DKC; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu, vùng đậu tàu và vùng đón trả hoa tiêu vào bến 49.000DWT cảng xăng dầu DKC được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”như sau:

1. Luồng tàu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -9,5m (âm chín mét rưỡi).

2. Vùng quay trở tàu:

Trong phạm vi vùng quay trở tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 175m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°50'15.8"

 105°43'58.9"

 18°50'12.2"

 105°44'05.6"

 

  Độ sâu đạt: -9,5m (âm chín mét rưỡi)

3. Vùng đậu tàu:

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên

điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

18°50'14.5"

105°43'45.5"

18°50'10.9"

105°43'52.2"

A2

18°50'19.6"

105°43'53.8"

18°50'16.0"

105°44'00.5"

A3

18°50'17.2"

105°43'55.4"

18°50'13.6"

105°44'02.1"

A4

18°50'12.0"

105°43'47.2"

18°50'08.5"

105°43'53.9"

 

Độ sâu đạt: -11,5m (âm mười một mét rưỡi)

4. Vùng đón trả hoa tiêu:

Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 500m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°49'31.6"

 105°46'48.2"

 18°49'28.0"

 105°46'54.9"

 

          Độ sâu đạt: -11,7m (âm mười một mét bảy).

HƯỚNG DN HÀNG HI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng vào bến 49.000DWT cảng xăng dầu DKC đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website