thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đón trả hoa tiêu bến cảng chuyên dùng số 2 cảng biển Vissai - Nghệ An


NAN - 03 - 2019

Vùng biển              : Nghệ An

Tên luồng               : Luồng vào bến cảng chuyên dùng số 2 - cảng biển Vissai

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 034/ĐN-VIS.SL ngày 28/01/2019 của Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đón trả hoa tiêu bến cảng chuyên dùng số 2 cảng biển Vissai - Nghệ An, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàuz

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 135m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -11,5m (âm mười một mét rưỡi).

2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 175m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°51'37.9"

105°44'06.8"

18°51'34.3"

105°44'13.5"

 

độ sâu đạt: - 11,5m (âm mười một mét rưỡi).

3. Khu vực đón trả hoa tiêu cho bến số 2

Trong phạm vi được giới hạn bởi đường tròn bán kính 500m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°51'06.0"

105°46'46.2"

18°51'02.4"

105°46'52.9"

 

độ sâu đạt: - 11,6m (âm mười một mét sáu).

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn;

              - Hải đồ ảnh hưởng: VN50014, VN4N0014.

Bản dấu đỏLiên kết website