thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc thiết lập mới 04 tiêu cảnh giới phục vụ thi công công trình cầu Bạch Đằng


HPG-90-2017

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Bạch Đằng

    Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 613/2017/CV-BOTCBĐ ngày 26/08/2017 của Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng và các tài liệu liên quan kèm theo;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới 04 tiêu cảnh giới phục vụ thi công công trình cầu Bạch Đằng với các đặc tính như sau:

    - Vị trí: gần các trụ T28, T29 và T30 công trình cầu Bạch Đằng.

    - Tọa độ địa lý:

Tên tiêu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

T1

20°50'60.0"

106°45'53.5"

20050’56.4”

106046’00.3”

T2

20°50'57.1"

106°45'49.0"

20050’53.5”

106045’55.8”

T3

20°50'54.4"

106°45'48.4"

20050’50.8”

106045’55.2”

T4

20°50'52.1"

106°45'42.4"

20050’48.5”

106045’49.2”

- Tác dụng: báo hiệu dẫn luồng.

- Đặc tính:

Tên tiêu

Hình dạng

Màu sắc

Dấu hiệu đỉnh

Số hiệu

Chiều cao tâm sáng

(tính đến mực nước số “0 hải đồ”)

Ánh sáng (Chớp đơn, chu kỳ 3s)

T1

Hình cột

Màu xanh lục

Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên

Chữ “T1” màu trắng

+8.62m

Ánh sáng xanh

T2

Hình cột

Màu đỏ

Một hình trụ màu đỏ

Chữ “T2” màu trắng

+8.62m

Ánh sáng đỏ

T3

Hình cột

Màu xanh lục

Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên

Chữ “T3” màu trắng

+8.62m

Ánh sáng xanh

T4

Hình cột

Màu đỏ

Một hình trụ màu đỏ

Chữ “T4” màu trắng

+8.62m

Ánh sáng đỏ

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng đoạn Bạch Đằng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công công trình cầu Bạch Đằng./.Liên kết website