thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cầu cảng Việt Nhật


Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 03/2017/CV/LCC-CVN ngày 15/5/2017 của Công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng Việt Nhật do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 15/5/2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

         Độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng Việt Nhật được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ” như sau:

         Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°54'22.2"

 106°37'21.4"

 20°54'18.7"

 106°37'28.1"

B

 20°54'28.8"

 106°37'22.1"

 20°54'25.2"

 106°37'28.9"

C

 20°54'29.9"

 106°37'20.4"

 20°54'26.3"

 106°37'27.2"

D

 20°54'21.5"

 106°37'19.5"

 20°54'17.9"

 106°37'26.3"

          Độ sâu đạt: -4,4m (âm bốn mét tư).

Bản dấu đỏLiên kết website