thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của các đoạn Lạch Huyện và Vật Cách - luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-125-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

     

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Lạch Huyện và Vật Cách - luồng hàng hải Hải Phòng được hoàn thành ngày 22/10/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn Lạch Huyện và Vật Cách - luồng hàng hải Hải Phòng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        1. Đoạn Lạch Huyện (từ phao số 0 đến cặp phao số 29, 30):

        a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến vùng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 160m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,9m (âm mười hai mét chín).

        Lưu ý: 

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,3m, nằm về phía biên trái luồng, có chiều dài khoảng 4.850m từ thượng lưu phao số 8 khoảng 80m đến thượng lưu phao số 14 khoảng 160m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 40m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,7m, nằm về phía biên phải luồng, có chiều dài khoảng 1.450m từ thượng lưu phao số 7 khoảng 400m đến thượng lưu phao số 9 khoảng 250m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,6m, nằm về phía biên phải luồng, có chiều dài khoảng 1.800m từ thượng lưu phao số 11 khoảng 600m đến thượng lưu phao số 13 khoảng 800m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 22m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -12,5m, nằm về phía biên phải luồng, từ phao số 23 kéo dài về phía hạ lưu khoảng 450m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 18m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 330m đến 435m);

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -11,7m, nằm về phía biên phải luồng, có chiều dài khoảng 370m từ phao số 23 đến vùng quay tàu trước Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 200m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 435m đến 550m);

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,2m, nằm về phía biên trái luồng, có chiều dài khoảng 390m từ hạ lưu phao số 24 khoảng 390m đến hạ lưu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 60m (tại khu vực này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 330m đến 550m).

        b. Đoạn luồng từ thượng lưu vùng quay tàu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng đến cặp phao số 29, 30:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,0m (âm bảy mét).

        c. Vùng quay tàu trước Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng:

        Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 660m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°48'11.3"

106°54'31.8"

20°48'07.7"

106°54'38.6"

Độ sâu đạt: -11,0m (âm mười một mét).

        Lưu ý:

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,3m, tại khu vực bên phải của vùng quay tàu, đối diện với Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng. Bề rộng dải cạn tính từ biên vùng quay tàu vào khoảng 120m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,5m, từ hạ lưu khu vực góc cầu phía thượng lưu Cảng Công ten nơ quốc tế Hải Phòng khoảng 55m kéo dài về hạ lưu khoảng 300m. Bề rộng dải cạn tính từ biên vùng quay tàu vào khoảng 60m.

        2. Đoạn Vật Cách (từ bến Bính đến hạ lưu cầu Kiền 200m):

        a. Đoạn luồng từ bến phà Bính đến phao số 74: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -5,3m (âm năm mét ba).

        b. Đoạn luồng từ phao số 74 đến phao số 91: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,7m (âm bốn mét bảy).

        Lưu ý:

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,1m, nằm phía biên phải luồng, tại khu vực cầu Bính, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất từ -2,9m, nằm phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 85 khoảng 190m đến hạ lưu phao số 87 khoảng 110m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

        c. Đoạn luồng từ phao số 91 đến hạ lưu cầu Kiền 200m: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,1m (âm bốn mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đồng thời lưu ý các khu vực có dải cạn nêu trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website