thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét vũng quay tàu trước bến cảng Hải An


HPG-119-2017

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Sông Cấm

       Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0811/2017 ngày 05/11/2017 của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An; Quyết định số 2084/QĐ-CVHHHP ngày 01/11/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình nạo vét vũng quay tàu trước bến cảng Hải An; văn bản số 2122/CVHHHP-QLC ngày 09/11/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc phương tiện hoạt động thi công nạo vét vũng quay tàu phục vụ nâng cấp cảng Hải An;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét vũng quay tàu trước bến cảng Hải An được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

F

 20°51'08.9"

 106°45'04.9"

 20°51'05.3"

 106°45'11.6"

G

 20°51'09.1"

 106°45'06.5"

 20°51'05.6"

 106°45'13.3"

H

 20°51'07.9"

 106°45'09.7"

 20°51'04.3"

 106°45'16.5"

I

 20°51'06.8"

 106°45'10.6"

 20°51'03.3"

 106°45'17.4"

Đặc điểm của các phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Đặc điểm phương tiện

Thời gian thi công

1

Ponton HP-3840

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 24/12/2017

2

Sà lan HP-4338

Sà lan chở chất nạo vét

Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 24/12/2017

3

Sà lan HP-4199

Sà lan chở chất nạo vét

Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 24/12/2017

4

Sà lan HP-4359

Sà lan chở chất nạo vét

Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 23/11/2017

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Hải Phòng đoạn sông Cấm cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website