thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến - Nhà máy Z189


HPG-164-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1534/ĐĐN-CT189 ngày 21/12/ 2018 của Công ty TNHH Một thành viên 189; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 2355/CVHHHP-PC ngày 21/12/2018 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến - Nhà máy Z189 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'57.4"

106°45'20.7"

20°50'53.8"

106°45'27.5"

B

20°50'56.9"

106°45'22.3"

20°50'53.3"

106°45'29.1"

C

20°50'56.2"

106°45'22.1"

20°50'52.6"

106°45'28.9"

D

20°50'56.6"

106°45'20.4"

20°50'53.0"

106°45'27.2"

E

20°50'56.3"

106°45'25.0"

20°50'52.7"

106°45'31.8"

F

20°50'55.6"

106°45'27.7"

20°50'52.0"

106°45'34.5"

G

20°50'54.7"

106°45'27.4"

20°50'51.1"

106°45'34.2"

H

20°50'55.4"

106°45'24.8"

20°50'51.8"

106°45'31.5"

 

- Thời gian thi công: Từ ngày 25/12/2018 đến ngày 15/01/2019

- Các phương tiện tham gia thi công:

STT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

HP 2313

Cẩu ĐK04

2

HP 4204

Sà lan

3

HP 2398

4

HN 4619

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website