•    Văn bản pháp quy

Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC)
Liên kết website