•    Văn bản pháp quy

Quy định phân cấp quản lý cán bộ, lao động trong Tổng công ty
Liên kết website