thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Phòng nghiệp vụ

BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ


Trưởng Ban: ông Nguyễn Ngọc Quang

Phó Trưởng Ban: ông Nguyễn Thành Ngọc

Điện thoại: 0225.3551817

I. Chức năng:

Ban Kiểm soát nội bộ là đơn vị giúp cho Hội đồng thành viên kiểm tra , giám sát hoạt động sản xuất , kinh doanh và quản lý điều hành trong Tổng công ty .

II. Nhiệm vụ:

Ban Kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ tham mưu , giúp việc cho:

1. Hội đồng thành viên

1.1 . Đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ( gồm khối văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc )

 a ) Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch , các biện pháp thực hiện kế hoạch dài hạn , trung hạn , hàng năm của Tổng công ty ;

 b ) Kiểm soát các Phòng nghiệp vụ , Đơn vị trực thuộc Tổng công ty trong việc tuân thủ pháp luật , điều lệ , các quy chế , quy định quản lý nội bộ của Tổng công ty , Nghị quyết , Quyết định của Hội đồng thành viên ;

c ) Kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng của Tổng công ty với các tổ chức , cá nhân theo phân cấp , ủy quyền của Hội đồng thành viên cho Tổng Giám đốc ;

d ) Kiểm soát việc tuân thủ trình tự, thủ tục về lĩnh vực kế hoạch , đầu tư đổi với các dự án do Hội đồng thành viên là cấp quyết định đầu tư ;

đ ) Kiểm soát việc thực hiện phương án phân phối , sử dụng lợi nhuận sau thuế, trích lập và sử dụng các quỹ của Tổng công ty, việc xử lý các khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

e ) Kiểm soát việc thực hiện các phương án huy động vốn của Tổng công ty việc quản lý sử dụng , bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty, việc đầu tư ra ngoài của Tổng công ty;

g ) Kiểm soát quản lý nợ trong Tổng công ty;

 h ) Kiểm tra công tác quản lý tài sản, việc chấp hành chế độ quy định trong việc mua sắm xây dựng trang bị tài sản, trích khấu hao, thanh lý nhượng bản tài sån;

i) Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và Điều lệ Tổ chức , hoạt động của Tổng công ty cũng như tình hình triển khai các Nghị quyết , Quyết định của Hội đồng thành viên và chỉ đạo của cấp trên ; đề xuất giải pháp nhằm cải tiến , hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy , hệ thống quản lý , điều hành hoạt động của Tổng công ty .

k ) Kiểm tra các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo yêu cầu của Hội đồng thành viên;

l ) Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của Tổng công ty;

m ) Thực hiện các nhiệt vụ có liên quan đến công tác giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Chủ trì lập báo cáo kết quả công tác giám sát tài chính nội bộ theo quy định;

n ) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố thông tin, công khai thông tin tài chính của Tổng công ty; kiểm tra, giám sát việc cập nhật thông tin trên hệ thống tPublic của Bộ Giao thông vận tải tại Tổng công ty;

o ) Chuẩn bị hồ sơ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng thành viên khi được yêu cầu;

p ) Giám sát việc thực hiện kết luận xử lý của Hội đồng thành viên;

q ) Tổ chức lưu trữ an toàn, bảo mật các báo cáo kết qua kiểm tra , giám sát cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định hiện hành.

r ) Tham mưu cho Hội đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

s ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên giao .

1.2. Đối với công ty con

1.2.1. Kiểm tra , giám sát các công tác sau :

a ) Đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b ) Thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước;

c ) Việc chấp hành chính sách, pháp luật của doanh nghiệp;

d ) Đầu tư, thu hồi vốn, thu lợi nhuận, cổ tức được chia tại công ty cổ phần;

đ ) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch , các biện pháp thực hiện kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm ;

e ) Việc thực hiện chế độ , chính sách đối với người lao động ;

g ) Thực hiện kiến nghị , cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước , cơ quan thanh tra , kiểm toán , cơ quan đại diện chủ sở hữu về đầu tư , quản lý , sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp ;

1.2.2 . Căn cứ kết quả giám sát , kiểm tra quy định tại khoản 6.1.2.1 Điều này , Ban Kiểm soát nội bộ báo cáo Hội đồng thành viên để thực hiện cảnh báo , xử lý kịp thời vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra , giám sát ; yêu cầu thực hiện đầy đủ , kịp thời kiến nghị , cảnh báo của cơ quan quản lý nhà nước , cơ quan thanh tra , kiểm toán về đầu tư , quản lý , sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp .

1.2.3 . Soát xét các báo cáo của Kiểm soát viên Công ty con thuộc Tổng công ty .

1.2.4 . Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên giao .

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tham mưu và giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng thành viên thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của Chủ tịch Hội đồng thành viên khi được yêu cầu .Liên kết website